Số văn bản

85/2008/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quyết định về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày ký

Jul 3, 2008

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN