An Giang: Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
(Cổng TTĐT AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”,

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và tham nhũng. 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung cuộc vận động; kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động, triển khai thực hiện Đề án; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: văn bản số 881-CV/TU, ngày 27/9/2019
Minh Thư

VĂN BẢN