Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết 2018
(AG E-portal)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời; báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng tài sản công không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/02/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Qua đó, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí Thư, Chỉ thị số 48/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Văn bản số 138/TTCP-C.IV ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố; xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh ký, gửi Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định./.

Nguồn: CV số 518/VPUBND-NC ngày 31/1/2018 của VPUBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn