Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sáng 9-5-2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Responsive image

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng và đại diện các vụ, cục thuộc Bộ.
 
    Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Đoàn công tác đã làm việc với 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT để nắm tình hình kết quả công tác PCTN. Kết quả cho thấy, năm 2018 Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT luôn xác định công tác PCTN là việc quan trọng, thường xuyên, kiên quyết thực hiện các giải pháp phòng ngừa, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện cơ chế quản lý, giảm môi trường, điều kiện phát sinh tham nhũng. Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, thanh tra, kiểm tra…; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo về phòng, chống "tham nhũng vặt” theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020… Triển khai đầy đủ, đúng quy định việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017 đạt 100%; rà soát, đề xuất cắt giảm 50,2% điều kiện đầu tư kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa gần 50,8% thủ tục hành chính; cắt giảm 78,2% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông quan; đề xuất cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở hàng hóa được gắn mã HS là 7.698 dòng hàng; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; tăng cường đổi mới công nghệ quản lý…

Năm 2018 và quý 1-2019, Thanh tra Bộ, các Tổng Cục và Cục trực thuộc Bộ tổ chức 127 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: Thanh tra Bộ tiến hành 52 cuộc, phát hiện, xử lý nghiêm một số vi phạm trong công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân vi phạm và xử lý về kinh tế với sô tiền 15.535 triệu đồng; ban hành 137 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,795 tỷ đồng; tiếp 89 lần/479 lượt công dân, kiến nghị chủ yếu là công tác đền bù, hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi truờng biển tại dự án Formosa Hà Tĩnh; tiếp nhận 384 đơn thư…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN ở một số đơn vị còn hạn chế; việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các đơn vị còn yếu; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nặng về hình thức, thiếu hiệu quả; công tác vận động Nhân dân tham gia giám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác lớn, phát huy vai trò của quần chúng trong PCTN còn hạn chế; việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức còn ít…

Responsive image

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc

 

    Phát biểu kết luận, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được; nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về PCTN; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN, trọng tâm là: (1) Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN; chủ động triển khai Luật phòng, chống tham nhũng; bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác PCTN trong ngành Nông nghiệp; tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN; (2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng để thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước; nhận thức được việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm, không làm"chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại làm tăng nguồn lực, tạo sức mạnh của bộ máy và đội ngũ cán bộ, tạo tính tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên; (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN; quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; (4) Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, công tác cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, khắc phục tính hình thức của việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ; (5) Tổ chức thanh tra làm rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan đến các dự án có dấu hiệu sai phạm do dư luận phản ánh gần đây; nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo vệ rừng trong thời gian tới; làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng rừng bị chặt phá nghiêm trọng; làm rõ hành vi thông đồng, bắt tay với “lâm tặc” phá rừng, thu lợi bất chính để kiến nghị xử lý…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN cảm ơn Đoàn công tác đã chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác PCTN tại Bộ và khẳng định sẽ ban hành chương trình hành động cụ thể trong công tác này tại Bộ; tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu để nâng cao hơn nữa công tác PCTN tại Bộ NN&PTNT trong thời gian tới.

Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN