Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán
6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được đổi mới đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và thích ứng nhanh với những thay đổi của xã hội; chi tiết các đầu mối kiểm toán đã giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.

 Trong xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán so với năm 2019 (cắt giảm 30% về cả số cuộc kiểm toán và số lượng đầu mối, đơn vị hoặc chủ đề kiểm toán) để tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Bên cạnh việc giảm đầu mối kiểm toán, số cuộc kiểm toán, nhiều giải pháp mới, có tính đột phá đã được Kiểm toán Nhà nước tổ chức triển khai đồng bộ, như: Đẩy mạnh việc kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; tiếp tục xác định chi tiết danh mục cụ thể các đơn vị, đầu mối, dự án được kiểm toán; không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh sau thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19. 

Responsive image

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản (01 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 13 Nghị định, 34 Thông tư và 149 văn bản khác) không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Tính đến 30/6/2020, toàn Ngành đã triển khai 93/176 Đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 54/176 Đoàn kiểm toán (đạt 30% so với kế hoạch), phát hành 08 báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, các cuộc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6/2020 là 8.191 tỷ đồng, trong đó: Thu về ngân sách nhà nước 2.599 tỷ đồng; giảm chi ngân sách nhà nước 2.247 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 3.345 tỷ đồng; cung cấp 13 bộ hồ sơ cung cấp (gồm 49 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan) cho các Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan; triển khai xây dựng và xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030). Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch 177/KH-KTNN ngày 18/02/2020 thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai đầy đủ theo quy định các giải pháp phòng ngừa tham nhũng từ việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập và trong công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái, giải quyết thôi việc cũng như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... 

Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán; hoạt động kiểm toán phải tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng, góp ý sửa đổi các văn bản pháp luật, tăng cường công tác kiểm toán chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên không đủ phẩm chất đạo đức, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Lợi dụng nhiệm vụ để trục lợi, phục vụ động cơ cá nhân hoặc bỏ sót, cố tình làm sai lệch, giảm bớt kết quả kiểm toán...; nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

 Xuân Dần
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN