Ban Nội chính Trung ương: Chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Đã ban hành 12 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về thực hiện chế độ báo cáo và việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Ban Nội chính Trung ương; triển khai nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại 40 cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; làm việc với 30 đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương để trao đổi, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia giám sát việc kiểm điểm của Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành ủy Hải Phòng liên quan đến dự án khu đô thị Our City Hải Phòng.

Responsive image

Một Hội thảo của Ban Nội chính Trung ương

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực các tỉnh ủy Nghệ An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bắc Kạn, Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham gia Nhóm 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La, Quảng Trị.

Ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội chính Đảng, Hội nghị đã được đồng chí Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo; tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ có trách nhiệm tham mưu thực hiện Chỉ thị ở Trung ương và địa phương; tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và 12 Hội nghị giao ban công tác nội chính; tham dự 262 cuộc họp, hội nghị của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy và Đại hội Đảng bộ 67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

Tại các hội nghị, những vấn đề cốt lõi và mới về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP; những vấn đề nổi lên về nội chính, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đưa ra trao đổi, đánh giá, phân tích, giúp cơ quan chức năng đề xuất giải pháp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo xử lý; những đánh giá về kết quả công tác PCTN được khẳng định và chuyển tải kịp thời đến cán bộ, công chức trong Ngành và cán bộ chủ chốt, cán bộ các cơ quan Trung ương và các địa phương; vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng đã được khẳng định. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn của Ban đã có tác dụng thúc đẩy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Nhằm phát hiện, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt", góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, Ban đã ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BNCTW, ngày 02/10/2020 hướng dẫn các Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020.

                                                                                                    P.V
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN