Công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
(Cổng TTĐT AG)- Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong 09 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả khả quan.

Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN , trong 09 tháng đầu năm đã tổ chức 20 lớp và 713 cuộc với 22.057 lượt người tham dự việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, quy định pháp luật về PCTN. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, đưa tin trên chuyên trang PCTN của tỉnh, đài phát thanh các địa phương và “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị; duy trì việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về PCTN, tính tiên phong, gương mẫu trong nhận thức, hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy định pháp luật về PCTN, các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 31/01/2018 về thực hiện công tác PCTN năm 2018, Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020, Văn bản 487/UBND-NC ngày 10/5/2018 thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Bộ Chỉ số PACA 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ)… Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…

Đối với công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thông qua hội nghị CBCC và người lao động, các cơ quan, tổ chức và địa phương đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; việc dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc kê khai tài sản, thu nhập; việc công khai thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ, thời hạn giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… đều được niêm yết công khai.

Trong kỳ, đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 47 đơn vị. Phát hiện sai phạm làm thất thoát số tiền 100,21 triệu đồng trong công tác tài chính tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đối tượng đã nộp khắc phục xong). UBND thành phố Long Xuyên đã kiểm điểm rút kinh nghiệm của người đúng đẩu đối với Hiệsu trưởng trường do thiếu kiểm sót trong công tác lãnh, chỉ đạo để xảy ra sai phạm.
Vế thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho CBCC,VC và người lao động: Quy tắc ứng xử của CBCC,VC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);  Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh); Chương trình xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh)... Qua đó, từng đơn vị thực hiện nghiêm về tác phong, đạo đức, trang phục, giờ giấc; có thái độ ứng xử giao tiếp lịch sự, nhất là cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết hồ sơ, công việc với người dân và doanh nghiệp... Tổ kiểm tra công vụ được duy trì, nhằm kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện làm trái các quy định về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thực hiện việc rà soát, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCC,VC thuộc quyền quản lý theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và định kỳ chuyển đổi đối với CBCC,VC và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC,VC thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Trong kỳ đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 cán bộ, công chức.
Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Công văn số 1860/UBND-NC ngày 23/10/2017 UBND tỉnh. Kết quả có 11.962 người/11.963 người (đạt tỷ lệ 99,99%), đã thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Tổng số bản kê khai đã công khai (niêm yết, công bố tại cuộc họp) 11.962 bản (đạt 100 %); trong đó: Số bản kê khai lưu giữ tại đơn vị 8.958 bản, số bản kê khai do cấp ủy quản lý 3.004 bản.

Thanh tra tỉnh đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Tịnh Biên. Qua kiểm tra, bên cạnh những việc làm được, đã kiến nghị các đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục, chấn chỉnh về những hạn chế, thiếu sót, nhất là công tác xác định đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa chính xác, đầy đủ theo quy định.

Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện; việc xây dựng các quy chế, quy định đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thông qua thanh tra trách nhiệm về PCTN, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 33 cuộc tại 47 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền 36,8 triệu đồng.

Về phát hiện, xử lý tham nhũng, trong kỳ, Cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý, giải quyết 21 vụ, 31 bị can với số tiền 36.665 triệu đồng (năm trước chuyển sang 10 vụ 13 bị can, khởi tố mới 11 vụ 18 bị can). Kết quả: Kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 13 vụ 16 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 08 vụ 15 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý, giải quyết 01 vụ 01 bị can.

Tòa án nhân dân thụ lý, xét xử 02 vụ, 34 bị can, thu hồi số tiền 512 triệu đồng: Vụ án Nguyễn Mộng Hoàng, Trần Thị Ngọc Thanh, Thái Thị Kim Hoàng phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Lê Ngọc Thu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tuyên phạt Nguyễn Mộng Hoàng, Trần Thị Ngọc Thanh 02 năm tù giam; Thái Thị Kim Hoàng 01 năm tù giam; Lê Ngọc Thu 02 năm tù cho hưởng án treo. Vụ án Phạm Thanh Dũng và 29 đồng phạm, trong đó có 13 bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, kết quả không đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến tham nhũng.

Qua đó cho thấy công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018 đã được các cấp ủy, các ngành, địa phương quan tâm, có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện và tích cực hơn; hoạt động giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị với công dân, doanh nghiệp được công khai, minh bạch đầy đủ hơn; công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai được chú trọng, kịp thời xử lý các sai phạm; đẩy mạnh việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền công vụ để ngăn ngừa các tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc... Công tác thanh tra góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội làm phát sinh tham nhũng trên các lĩnh vực và trong các ngành, các cấp, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng,… và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những quyền lợi chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, không thiếu sự quan tâm và thường xuyên kiểm tra, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến tương đối phức tạp, tinh vi hơn; hành vi tham nhũng chủ yếu vẫn diễn ra ở lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, đất đai, ngân hàng… Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa các cấp, các ngành; chưa có sự tác động mạnh làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức về phòng ngừa tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác PCTN chưa được nâng cao, thiếu kiểm tra thường xuyên trong lãnh đạo, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai, thực các giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng có nơi còn lúng túng hoặc có làm nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong PCTN chưa  thực sự mạnh dạn, quyết liệt...

Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhất là các văn bản mới được ban hành như: Quy định định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 584-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thuộc cấp mình và cấp dưới quản lý và các văn bản quan trọng khác dự kiến ban hành trong năm 2018 như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi),…

Thực hiện đồng bộ, đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là ở những lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng.

Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp của các cơ quan hành chính, tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện để mọi người tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Triển khai, thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngô Thanh Tâm

VĂN BẢN