An Giang triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (chỉ số PACA 2017)
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Bộ chỉ số PACA 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 03 - 4, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA 2017).

Theo đó, sẽ đánh giá hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2017 như: Công tác lãnh chỉ đạo, quản lý do UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện;  Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung đánh giá gồm các mặt về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thanh tra, kiểm tra về PCTN; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; Việc công khai, minh bạch ở một số lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ chỉ số; Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa; Việc phát hiện hành vi tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ, qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, qua hoạt động giám sát và điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức và cá nhân; xử lý hình sự qua kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng; Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua các biện pháp hành chính, thi hành bản án hình sự.

Các phương pháp tiến hành đánh giá được thực hiện như: Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ đánh giá PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số PACA 2017 đối với cơ quan, tổ chức và địa phương (dự kiến vào ngày 15/4/2018); Đánh giá từng chỉ số theo Bộ Chỉ số PACA 2017, đồng thời thu thập đầy đủ văn bản, hồ sơ, tài liệu làm bằng chứng cho công tác đánh giá; Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh.

Việc đánh giá sẽ tập trung vào các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PACA 2017 đối với quản lý nhà nước về PCTN, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN.

Thời kỳ đánh giá kể từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/017./.

Nguồn: Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 03/4/ 2018
DT

VĂN BẢN