An Giang triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thưc hiện Văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ tại cơ quan, địa phương mình.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước, tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác và kịp thời về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ quản lý tại địa chỉ csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn từ ngày 15/3/2018.

Giai đoạn đầu triển khai, Hệ thống được sử dụng đến cấp quận/huyện và tương đương. Đối với đơn vị tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo đã hoặc đang xây dựng, phải đảm bảo yêu cầu liên thông kết nối dữ liệu đến Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và các quy định khi triển khai, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo được đăng tải trên địa chỉ kntc.thanhtra.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu cần hỗ trợ, đề nghị Quý Bộ, ngành, địa phương liên hệ với Trung tâm Thông tin – Thanh tra Chính phủ : 080.48083, 080.44430 hoặc 080.44261; Email : csdlqgkntc@thanhtra.gov.vn hoặc tttt@thanhtra.gov.vn.

Tin HY
Nguồn CV số 1364/VPUBND-NC ngày 28/3/2018

VĂN BẢN