An Giang: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 18/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020”. Dự hội nghị có đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Lưu Vĩnh Nguyên cùng chủ trì hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Phương, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. 

Responsive image

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Minh Phương trình bày dự thảo kế hoạch tại hội nghị​

Trong năm 2020, An Giang sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới, tôn giáo, dân tộc, nông thôn; các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp và những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII. Thực hiện có hiệu quả những quan điểm, chủ trương mới được ban hành như: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc của Bộ Chính trị .

Đồng thời thực hiện sáu nhiệm vụ và giải pháp; theo đó, An Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp, gương mẫu, chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp uỷ.

Thực hiện công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm. Công tác giám sát phải được thực hiện mở rộng, thường xuyên, lấy thông tin từ giám sát thường xuyên làm cơ sở cho giám sát chuyên đề và kiểm tra chuyên đề. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm những trường hợp phát ngôn vô nguyên tắc, tuyên truyền, vận động, phát tán những nội dung, kiến nghị, phản ánh quan điểm trái với Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; có phương án phù hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công ngay từ đầu tại cơ sở, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin, truyền thông, in ấn, xuất bản, phát hành báo chí. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, tin nhắn…có nội dung xấu và độc hại.

Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ma tuý, tham nhũng, công nghệ cao, môi trường, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Củng cố hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng theo hướng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; kịp thời thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm phán quyết của Toà án đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bố trí người có năng lực, am hiểu pháp luật, bản lĩnh và phẩm chất tốt để bổ sung lực lượng chuyên trách trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Responsive image

Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Bá cho rằng: “Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của An Giang trong năm 2019 đã làm được nhiều công việc quan trọng”. 

Đồng chí nhận định: “Trong bối cảnh chung của tình hình thế giới, và cả nước nhưng trong năm 2019, An Giang vẫn giữ được ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng đồng thời thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu cho thấy đó là sự nỗ lực rất lớn trong vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn”. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã biểu dương những đóng góp, ý kiến của các đại biểu tại hội nghị giúp hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Đồng chí cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong năm 2020, trong đó đồng chí đề nghị tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết ngành ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 về năm nhiệm vụ của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 17, ngày 15/1/2020, tại Hà Nội, về phòng, chống tham nhũng…

Responsive image

Kết luận tại hội nghị của Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên​

Kết luận tại hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Lưu Vĩnh Nguyên cho biết, hội nghị cơ bản đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu và mục tiêu đề ra. Đổng chí đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là vừa phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, vừa tập trung lãnh đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 phải gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức đại hội đảng, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội đảng. Trong đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong khối nội chính và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách quan trọng do Trung ương ban hành về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này. Theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới, tôn giáo, dân tộc, nhất là an ninh, trật tự trong thời gian qua. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng ngừa tham nhũng; nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ, thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, HĐND các cấp, báo chí và Nhân dân trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực. Ban Nội chính tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp… ./.

Như Hùng

 

VĂN BẢN