Quý 1/2018, An Giang đã tổ chức tiếp 1.638 lượt công dân
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý 1/2018, các ngành, địa phương An Giang đã tổ chức tiếp 1.638 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, khiếu kiện, chủ yếu về tranh chấp đất đai, chính sách đền bù; nhận mới 484 đơn, trong đó 255 đơn khiếu nại, 37 đơn tố cáo, 92 đơn kiến nghị. Kết quả giải quyết được 65/135 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, UBND tỉnh và Đoàn công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm tra, rà soát 88 vụ khiếu nại phức tạp kéo dài, đã ban hành 14 quyết định giải quyết khiếu nại (13 hộ cam kết chấm dứt khiếu nại), ban hành 59 thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại.  

- Thanh tra toàn ngành đã tiến hành 37 cuộc; trong đó, có 21 cuộc theo kế hoạch và 16 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Đã kết thúc thanh tra trực tiếp 25 cuộc, ban hành 14 kết luận, các cuộc còn lại đang trong giai đoạn thực hiện và tổng hợp báo cáo. Qua đó, phát hiện 12/56 đơn vị có sai phạm qua kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi 81,6 triệu đồng và hơn 6.0000m2 đất, kiến nghị kiểm điểm 01 tổ chức và 04 cá nhân.

- Thanh tra phòng chống tham nhũng, đã thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 14 cơ quan, đơn vị. Đã kết thúc 07 cuộc và ban hành 06 kết luận, với 02 đơn vị sai phạm, kiến nghị kiểm điểm 01 tổ chức và 01 cá nhân./.

PTAH

VĂN BẢN