Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán
Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa có công điện gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Responsive image

Một Hội nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2019, đến ngày 09-9-2019, ngành Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành 146/213 cuộc kiểm toán đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Luật Kiểm toán Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn Kiểm toán Nhà nước, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Nếu công chức, viên chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật thì tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới (điều chuyển, miễn nhiệm, giáng chức, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, phê bình).

Công điện cũng yêu cầu cán bộ, công chức, kiểm toán viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan và liêm chính của kiểm toán viên Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chủ động báo cáo kịp thời hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên đang trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán, các ban, bộ, ngành và địa phương giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán, các kiểm toán viên trong suốt quá trình kiểm toán tại đơn vị. Nếu phát hiện có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán… thì đề nghị thông báo ngay Tổng Kiểm toán Nhà nước để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.
                                                                             

             Tiến Dũng


Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN