Bộ Tài chính: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019
Trong quý I năm 2019, Bộ Tài chính đã tổ chức 75 lớp học và hội thảo để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng... và các chỉ thị, quyết định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng với hơn 5.558 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Responsive image

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra Bộ Tài chính năm 2019

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

Trong quý I-2019, Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 952 người. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 2.502 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 6.940.805,4 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.823.847,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 4.683.127 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 433.831 triệu đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 1.375.401 triệu đồng.

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

                                                                                Hồng Hải
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN