An Giang: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh được ban hành theo Quyết định số 63/QĐTTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN. UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018.

Theo đó, nội dung đánh giá gồm: Đánh giá quản lý nhà nước về PCTN: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và thanh tra, kiểm tra; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN. 

Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Việc công khai, minh bạch ở một số lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ chỉ số; Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 2 đơn vị và kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa. 

Đánh giá việc phát hiện các hành vi tham nhũng: Việc phát hiện hành vi tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ, qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, qua hoạt động giám sát và điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. 

Đánh giá về xử lý các hành vi tham nhũng: Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức và cá nhân; xử lý hình sự qua kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng; - Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua các biện pháp hành chính, thi hành bản án hình sự. 

Việc đánh giá được thực hiện trong thời kỳ từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018, đối với hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh,  thị xã, thành phố.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 theo Bộ chỉ số PACA của Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018. 

Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 29/3/2019 (các báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh sau ngày 29/3/2019 sẽ không được xem xét và coi như cơ quan, đơn vị, địa phương không tham gia đánh giá). 

Nguồn: Kế hoạch Số 78/KH-UBND, ngày 25 tháng 02 năm 2019
Minh Thư

VĂN BẢN