An Giang thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 10 - 5, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các văn bản: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 584-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thuộc cấp mình và cấp dưới quản lý; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến ban hành trong năm 2018.

Tăng cường Công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế trong năm 2018 theo Kế hoạch số 07- KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương tích cực chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện cùng với chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ hoặc đột xuất khi có yêu cầu./.

Nguồn: Công văn số  487/UBND-NC , ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh

DT

 

VĂN BẢN