Tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Tri Tôn với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công đoàn cơ sở và công nhân viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách lâu dài. Qua đó tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động công đoàn để ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng lãng phí. LĐLĐ huyện Tri Tôn đã phát động trong hệ thống tổ chức công đoàn thực hiện phòng chống tham nhũng và lãng phí năm 2019

Có 4 nội dung được LĐLĐ huyện phát động đến từng công đoàn cơ sở, với phương châm phòng là chính, nên công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là tuyên truyền Chỉ thị số 33/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, Chỉ thị số 50/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị 12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị định 59/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống tham nhũng, kế hoạch 72/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kế hoạch 485/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết 126/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  cho cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động

Ông Nguyễn Lê Bảo Trúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn cho biết “Bên cạnh phát huy hiệu quả tuyên truyền, tổ chức công đoàn cần phải nâng cao trách nhiệm đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Như thực hiện nghiêm túc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại cơ quan đơn vị. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đại hội công nhân viên chức hàng năm. Tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế đơn vị. tiếp tục xây dựng người cán bộ công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm minh, sáng tạo”. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động, công tác cán bộ, sắp xếp lại bộ máy, tin giản biên chế, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên chức, người lao động”.

Công đoàn cơ sở cần chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện dự toán được cấp trên phên duyệt, quỹ tiền mặt, công khai tài chính, mua sắm tài sản, việc chấp hành các chế độ định mức tiêu chuẩn trong sử dụng ngân sách công đoàn. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng ngân sách công đoàn.

Thực hiện công tác tiếp cán bộ đoàn viên và người lao động. tiếp nhận và tham mưu giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến hành vi tham nhũng, lãnh phí. Đồng thời tham mưu với lãnh đạo đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, gây rối làm ảnh hưởng đến đơn vị

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại nơi mình quản lý. Ủy Ban kiểm tra công đoàn chủ động bắt thông tin, kịp thời phát hiện và tham mưu cho ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn ngăn chặn, xử lý những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng. thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát công đoàn hàng năm

Ông Nguyễn Lê Bảo Trúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn yêu cầu “các CĐCS cần tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng cho tất cả công nhân viên chức nắm để không vướng vào những hành vi bị nghiêm cấm theo luật phòng chống tham nhũng. Ngoài ra Ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở trong huyện tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên  kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm”./.

Châu Phong

VĂN BẢN