Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19 tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng với các mục đích triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chú trọng quán triệt mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử  lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 1666/CTUBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang và Văn bản số 696- CV/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định.

Đồng thời, tăng cường phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, ở những ngành, lĩnh vực, địa phương có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng, bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng./.

 Nguồn : Số: 70/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019
Như Hùng

VĂN BẢN