Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
(BNCTW) - Năm 2014, các cấp ủy đảng, bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

Responsive image
 

Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã ban hành 1.218 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức 2.635 cuộc tập huấn về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tính đến hết ngày 31-5-2015, có 93 cơ quan, đơn vị gửi kết quả báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 về Thanh tra Chính phủ. Số người phải kê khai trong năm 2014 là 999.416 người (tăng 64.366 so với năm 2013). Số người đã kê khai là 995.383 người (đạt 99,6% so với số người phải kê khai (tăng 8,3% so với năm 2013). Nhiều Bộ, ngành, địa phương có số kê khai đạt tỷ lệ 100% như: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ… và các tỉnh Bạc Liêu, Hòa Bình, Lai Châu, Trà Vinh…. Số người chưa kê khai tài sản, thu nhập  trong năm 2014 là 4.033 người; số lượng bản kê khai thuộc diện cấp ủy hoặc cấp trên quản lý năm 2014 là 205.140 bản.

 
Hội nghị tập huấn một số văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 tại Hải Phòng


Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Số bản kê khai đã công khai năm 2014 là 979.296 bản; chiếm tỷ lệ 98,4% so với số bản đã kê khai. Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 317.167 bản, chiếm 32,4%. Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 662.129 bản, chiếm 67,6%.


Có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, chủ yếu phục vụ cho công tác cán bộ, bổ nhiệm, đăng ký mua nhà ở xã hội…. Chỉ một số ít được yêu cầu xác minh là phát hiện có dấu hiệu kê khai không trung thực qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo. Về kết quả xử lý kỷ luật trong minh bạch tài sản, thu nhập, qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị đã tiến hành xử lý kỷ luật 02 người và 02 trường hợp đang trong quá trình xem xét kỷ luật.

Nhìn chung, trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định khác về minh bạch tài sản, thu nhập đã đạt một số kết quả tích cực. Tỷ lệ kê khai và công khai bản kê khai đạt cao (đạt 98% đến 99%), số lượng người được xác minh tài sản thu nhập cao hơn năm trước; việc kê khai nói chung được thực hiện nghiêm túc, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên; bước đầu hình thành được dữ liệu cơ bản về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản được quan tâm; đã xử lý nghiêm một số cá nhân vi phạm quy định về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập.

Để công tác minh bạch tài sản, thu nhập phát huy hiệu quả, tránh hình thức, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW.

Tiếp tục tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành song song với việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Tăng cường việc chủ động xác minh các bản kê khai tài sản, thu nhập nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định. Chú trọng đánh giá, tổng kết toàn diện và cụ thể các chủ trương, giải pháp về minh bạch tài sản, thu nhập đã được triển khai và thực tiễn thực hiện thời gian qua khi tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Đăng Linh

Nguồn: noichinh.vn