An Giang: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang ngày 22-3 về kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019.

Đối với công tác thanh tra:

Thanh tra hành chính

Toàn ngành tiến hành 24 cuộc (08 cuộc chuyển sang và 16 cuộc triển khai mới); gồm 13 cuộc theo kế hoạch và 11 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện 06/36 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi 52,70 triệu đồng và 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 6.137,30m2, kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm 04 tổ chức và 04 cá nhân. Đã thu nộp ngân sách 37,12 triệu đồng.

Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, tổng số kết luận thanh tra (KLTT) được theo dõi, đôn đốc trong quý là 106 kết luận, gồm 28 kết luận thanh tra hành chính (lĩnh vực XDCB 04; lĩnh vực tài chính - ngân sách 07, lĩnh vực đất đai 14, lĩnh vực khác 03), 11 kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và 67 kết luận thanh tra chuyên ngành.

Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực như : Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã tiến hành 04 cuộc tại 04 đơn vị; Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách đã tiến hành 08 cuộc tại 15 đơn vị ; Thanh tra lĩnh vực khác đã tiến hành 02 cuộc tại 02 đơn vị.

Thanh tra chuyên ngành

Việc triển khai các cuộc thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 70 cuộc thanh tra, kiểm tra (37 cuộc có thành lập Đoàn và 33 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 14.572 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 2.227 tổ chức và cá nhân vi phạm với số tiền 90.827 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 16.171 triệu đồng; đã lập biên bản và ban hành 769 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.637,80 triệu đồng (đã thu nộp).

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 Trong quý đã tiến hành 15 cuộc tại 27 đơn vị (Thanh tra tỉnh 02 cuộc/09 đơn vị; cấp sở 01 cuộc/01 đơn vị; cấp huyện 12 cuộc/17 đơn vị). Đã kết thúc 05 cuộc và ban hành kết luận 04 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 03/27 đơn vị được thanh tra có sai phạm, đồng thời kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tổ chức7 và 06 cá nhân.  Kết quả nhìn chung, các đơn vị thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định…

Các cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra đã tập trung hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

Việc thanh tra, kiểm tra đều được căn cứ vào quyết định và kế hoạch tiến hành thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra đảm bảo theo quy định. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã nỗ lực tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những vi phạm, kiến nghị xử lý chấn chỉnh, khắc phục, thu hồi về tiền và tài sản qua thanh tra; đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Qua công tác thanh tra phát hiện Đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp, góp phần năng nâng cao ý thức chấp hành của cá nhân, tổ chức được thanh tra.

Việc công khai các kết luận thanh tra được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; công tác xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra.

Nhìn chung, công tác thanh tra được thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời, không trùng lắp về phạm vi, đối tượng thanh tra. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đều được các đối tượng thanh tra hợp tác, chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của Đoàn Thanh tra. Tuy nhiên, do lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra còn ít so với nhu cầu thực tế, một cán bộ phụ trách nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực chưa được tập huấn nghiệp vụ nên một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo tiến độ thực hiện; một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chưa đảm bảo về nội dung, thời gian quy định.

Trong năm 2019, Thanh tra tỉnh An Giang tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch thanh tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng đạt nhiều kết quả; Nâng cao chất lượng thanh tra, chú trọng việc định hướng các cuộc thanh tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, đang được xã hội, dư luận quan tâm; Kiểm tra tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong toàn tỉnh; Quan tâm chất lượng các cuộc thanh tra. 

Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 1.595 lượt người, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 43 lượt người). Nội dung tiếp công dân tập trung về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, nhà, tài sản, chế độ công chức, viên chức, lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Toàn tỉnh tiếp nhận 535 đơn, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 51 đơn).  Kết quả xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền đã xử lý 458 đơn:

Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 147; rút đơn 01; trả và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 136; đơn lưu do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh, đơn không đủ điều kiện xử lý 174.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền với tổng số đơn nhận 73 đơn khiếu nại; Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết 01/04 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đang xem xét giải quyết 03 đơn.

Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

Trong quý đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo được 09 lớp với 179 lượt người tham gia. 

Kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài

Trong kỳ, UBND tỉnh và Đoàn công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát 76/90 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài (trong đó có 56 vụ Thanh tra Chính phủ đã rà soát).

Nhìn chung, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ngành, các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực, quan tâm trong tiếp dân, đối thoại với người khiếu nại. Các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành ngay, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài được UBND tỉnh triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. UBND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, kể cả việc rà soát thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn mua bán… nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế khi một số địa phương việc thẩm định các phương án bồi thường, áp dụng pháp luật cứng nhắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người phải giải tỏa, di dời. Ý thức chấp hành pháp luật cũng như sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế, trong khi đó các quy định pháp luật về an ninh trật tự chưa được tổ chức thực hiện nghiêm. Từ đó, một số trường hợp mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình nhưng vẫn không chấp nhận, cố ý khiếu nại kéo dài.

Trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chín trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trực thuộc giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 191-QĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo "giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh”.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Trong quý đã tổ chức tuyên truyền được 206 lớp10 với 4.899 lượt người tham dự. Ngoài ra, thực hiện đưa tin tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của. Qua đó đã tạo sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tính tiên phong, gương mẫu về nhận thức, hành động cụ thể của mỗi cá nhân trong công tác PCTN.

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Trong quý, đã triển khai 05 cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN tại 05 đơn vị 11. Ban hành kết luận 01/5 cuộc, chưa phát hiện sai phạm. Các đơn vị đã thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng mua sắm tài sản, tiêu chuẩn, định mức; xây dựng sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ về định mức tiêu chuẩn, chế độ công tác, sinh hoạt, hội nghị, tiếp khách, quản lý sử dụng tài sản…

Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Các Tổ kiểm tra công vụ hoạt động thường xuyên, nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện làm trái các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà cho người dân; Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 trường hợp, việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định; Triển khai thực hiện quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức…

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý 02 vụ, 02 bị can, với số tiền 1.026 triệu đồng (năm 2018 chuyển sang). Ngoài ra, tiến hành xác minh làm rõ 02 vụ có dấu hiệu tham nhũng do các ban, ngành chuyển xử lý (Công an tỉnh 01 vụ và Công an huyện Tri Tôn 01 vụ); Hoạt động truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết 01 vụ, 01 bị can; Hoạt động xét xử, Tòa án xét xử phúc thẩm 01 vụ, trả hồ sơ 01 vụ và đang thụ lý 04 vụ…

Nhìn chung, ngay từ đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công tác PCTN, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/02/2019 về thực hiện công tác PCTN năm 2019, trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện công tác này. Bên cạnh đó ngày 04/3/2019 Tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triền khai thi hành Luật PCTN.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được duy trì, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đối tượng phải kê khai theo quy định. Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc nắm tình hình sử dụng tải sản công, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch về mọi hoạt động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác thanh tra trách nhiệm về PCTN được triển khai theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiện, việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng và triển khai thực hiện cácvăn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác PCTN tại một số đơn vị chưa đảm bảo,còn chậm. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức mà chủ yếu do các cơ quan thanh tra tiến hành.

Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục thanh tra, kiểm tra thực hiện trách nhiệm về PCTN.

Như Hùng

Nguồn: Số 125/BC-UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

VĂN BẢN