TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  • Tích cực hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lần thứ 3 năm 2020-2021”  (05/04/2021)

    (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp nối thành công của những năm trước, Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021” (Giải Báo chí) với mục đích lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; Có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  • Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân  (18/03/2021)

    (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP, ngày 11/3/2021 do Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Một số quy tắc ứng xử cụ thể là:

  • Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước  (25/03/2020)

    (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN