TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo  (11/03/2019)

  (Cổng TTĐT AG)- Ngày 07-3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Thanh chủ trì cuộc họp triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (01/03/2019)

  (Cổng TTĐT AG)- Ngày 19 tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

 • An Giang: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018  (28/02/2019)

  (Cổng TTĐT AG)- Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh được ban hành theo Quyết định số 63/QĐTTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
 • An Giang: Thanh tra chuyên ngành phát hiện 1.762 tổ chức và cá nhân vi phạm gần 70 tỷ đồng  (03/04/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo UBND tỉnh An Giang, trong quý I/2018, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc có thành lập Đoàn và 33 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 10.052 tổ chức, cá nhân.

 • An Giang triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo  (29/03/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

 • Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2017 trên địa bàn An Giang  (09/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ như về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi… .