TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.

 • Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và phòng ngừa tham nhũng  (15/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Kết quả xử lý tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020  (21/01/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 508 vụ án, 1.186 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can (tăng 15 vụ, 58 bị can so với cùng kỳ năm 2019); thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng và 45.503,5m2 đất; thu hồi trên 10.000 tỷ đồng; 01 nhà đất, 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Ban Nội chính Trung ương: Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  (20/01/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì (với gần 700 đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tại Hội trường Bộ Quốc phòng và gần 5.000 đại biểu tại 84 điểm cầu trực tuyến trên cả nước).

 • Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng  (12/01/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Từ năm 2013 đến nay, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng được ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, vừa để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN