TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.

 • Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và phòng ngừa tham nhũng  (15/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Ban Nội chính Trung ương: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng  (02/03/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thông qua phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí thông tin kịp thời về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kết quả các Phiên họp thứ 17, 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), 02 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và hoạt động của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; kết quả Phiên họp thứ 10, 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

 • Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020  (17/02/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 12/12/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, Hội nghị đã đánh giá:

 • An Giang tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ  (01/02/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 618/UBND-NC ngày 09/7/2019 để triển khai thực hiện, qua triển khai đã đạt được những kết quả chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN